ผู้ติดตาม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...ใบปลิว 2557

ใบปลิว 2557


งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...โปสเตอร์ 2557

โปสเตอร์  2557งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...แผ่นพับ 2557

แผ่นพับ 2557งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...ปกหนังสือเล่ม 2557

ปกหนังสือเล่ม 2557งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...ปกชุดวิชาระดับปริญญาโท 2557

ปกชุดวิชาระดับปริญญาโท  2557

งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...ปกชุดวิชาระดับปริญญาตรี 2557

ปกชุดวิชาระดับปริญญาตรี 2557