ผู้ติดตาม

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...แผ่นพับ 2561

แผ่นพับ 2561งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...ใบปลิว 2561

ใบปลิว 2561


งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...โปสเตอร์ 2561

โปสเตอร์ 2561งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...ปกหนังสือเล่ม 2561

ปกหนังสือเล่ม 2561
งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...ปกชุดวิชาระดับปริญญาเอก 2561

ปกชุดวิชาระดับปริญญาเอก 2561งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...ปกชุดวิชาระดับปริญญาโท 2561

ปกชุดวิชาระดับปริญญาโท 2561

งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...ปกชุดวิชาระดับปริญญาตรี 2561

ปกชุดวิชาระดับปริญญาตรี  2561วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...โปสเตอร์ 2560

โปสเตอร์ 2560
งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...แผ่นพับ 2560

แผ่นพับ 2560


งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...ปกหนังสือเล่ม 2560

ปกหนังสือเล่ม 2560
งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...ปกชุดวิชาระดับปริญญาเอก 2560

ปกชุดวิชาระดับปริญญาเอก 2560
งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...ปกชุดวิชาระดับปริญญาโท 2560

ปกชุดวิชาระดับปริญญาโท 2560งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...ปกชุดวิชาระดับปริญญาตรี 2560

ปกชุดวิชาระดับปริญญาตรี  2560